Communiceren met ouders via een Google formulieren

Google formulieren laten u toe om een deel van uw schriftelijke communicatie met ouders te vervangen door digitale communicatie. U bespaart hiermee niet alleen tijd en energie bij het opmaken en verdelen van de communicatie, maar ook bij de verwerking van de antwoorden; deze worden immers automatisch in een spreadsheet verzameld.

In deze workshop leert u google formulieren op te maken om te communiceren met ouders (bv. voor een oudercontact, vraag om helpers bij organisatie schoolfeest,…) via een google formulier.